flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 11 november 2020

Vanaf 1 januari 2021: De Wet Franchise

De Wet Franchise is op 1 juli 2020 gepubliceerd in het Staatsblad. De inwerkingtreding van de nieuwe Franchisewet staat gepland op 1 januari 2021. Zowel voor franchisenemers als franchisegevers zullen er veranderingen plaatsvinden. Daarom zetten wij voor u de 6 belangrijkste onderdelen van de nieuwe wet op een rijtje.

De introductie

De Wet Franchise zal in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek 7 worden geplaatst, inhoudende dat de franchiseovereenkomst in haar algemeenheid een zogeheten bijzondere overeenkomst zal worden. Het is van belang om te weten dat de algemene regelgeving omtrent overeenkomsten van toepassing zal blijven, maar dat de nieuwe en bijzondere regelgeving voorgaat.

In de nieuwe wet zal er geen onderscheid meer worden gemaakt tussen de verschillende typen franchise. De omvang van de franchiseformule wordt hierdoor irrelevant, waardoor de wet toepasselijk is op alle franchiseovereenkomsten. Echter, er kan middels de Wet Franchise niet ten nadele van de franchisenemer worden afgeweken.

Het doel

Het doel van de Franchisewet is om meer balans te creëren tussen de franchisenemers en franchisegevers. Het doel van de wetgever is dan ook het creëren van een juridische grondslag voor de franchisebranche door het bepalen van enkele basisrechten en basisplichten voor zowel de franchisenemer als franchisegever. Met name de positie van de franchisenemer zal worden versterkt, omdat de nieuwe wet met name zal toezien op de informatieplicht van de franchisegever.

De 6 belangrijkste onderdelen van de Wet Franchise

 1. U dient te zorgen dat uw franchiseovereenkomst voldoet aan de criteria van de Wet Franchise vanaf het moment dat deze geldt. Net als bij een standaard arbeidsrelatie – waar goed werkgever- en werknemerschap de basis vormt – geldt dit ook voor de franchiseovereenkomst in de vorm van goed franchisegever en franchisenemerschap. Dit houdt in dat de franchisegever verplicht is om zowel de algehele als de individuele belangen van de franchisenemer in de gaten te houden.
 2. Voordat er een franchiseovereenkomst kan worden gesloten dient de franchisenemer eerst de redelijkerwijs logische informatie omtrent haar financiële positie te verschaffen aan de franchisegever. De franchisegever dient op haar beurt de informatie – zoals omschreven in de Wet Franchise — met de franchisenemer te delen.
 3. Om te voorkomen dat een van de partijen onjuist of onvolledig is geïnformeerd schrijft de wet een stand-still periode van vier weken voor, in deze periode is totstandkoming van de overeenkomst nog niet mogelijk. Deze periode begint nadat de franchisegever alle informatie aan de franchisenemer heeft verstrekt. Het is dan ook de verantwoording van de franchisegever om zorg te dragen dat alle informatie compleet en kloppend is. Telkens als er nieuwe informatie wordt gedeeld of aangevuld wordt begint de termijn van vier weken opnieuw. De franchisenemer dient op haar beurt de nodige stappen te nemen om te zorgen dat zij in de juiste veronderstelling verkeerd ten tijde van het overeenkomen van de franchiseovereenkomst.
 4. De franchisegever moet tijdens de overeenkomst (als deze actief is) de informatie zoals omschreven in de Wet Franchise met de franchisenemer delen, daarnaast zijn de franchisegever en franchisenemer verplicht om minimaal een keer per jaar een overleg te houden. Voor zover noodzakelijk dient de franchisegever op verzoek van de franchisenemer zowel commerciële bijstand als technische bijstand te bieden.
 5. Ook moet er een goodwill bepaling in de franchiseovereenkomst zijn opgenomen, die net als een eventueel post-contractueel (non-) concurrentiebeding overeenkomstig de Wet Franchise. In die goodwill bepaling wordt geregeld:
  • hoe de goodwill wordt vastgesteld,
  • of goodwill aanwezig is in de onderneming van de franchisenemer en zo ja, welke omvang deze heeft,
  • in welke mate deze goodwill aan de franchisegever is toe te rekenen.
 6. Tot slot wordt het de franchisegever aangeraden om een drempelbedrag overeen te komen vanaf waar de franchisegever toestemming nodig heeft van de franchisenemer voor wijzigingen in de franchiseformule en in welke situaties dat geldt. Tevens wordt de franchisegever aangeraden om overeen te komen of hij van de meerderheid van de franchisenemers een akkoord nodig heeft, of slechts van de franchisenemers wiens financiële situatie hier mogelijk onder lijdt.

Heeft u vragen over de gevolgen voor u van de nieuwe Franchisewet, neem dan contact op met één van onze advocaten ondernemingsrecht. Zij staan u graag te woord.

Artikelen door Mignon de Vries

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.