De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 9 juni 2011

Wetswijziging opbouw en verval van vakantiedagen

Op voorstel van de regering wordt er met ingang van 1 januari 2012 een wijziging doorgevoerd in de wetgeving met betrekking tot vakantiedagen en de opbouw daarvan. Het betreffen een tweetal wijzigingen:
1.     afschaffing beperkte opbouw bij arbeidsongeschiktheid; en
2.     invoering van een vervaltermijn voor minimum vakantiedagen.
Door uitspraken van het Europese Hof van Justitie is het Kabinet gedwongen wijzigingen in de Nederlandse arbeidsrechtwetgeving te maken met betrekking tot de opbouw van vakantiedagen tijdens arbeidsongeschiktheid. Het Hof besliste dat het recht op jaarlijkse vakantie (…) toekomt aan alle werknemers, ongeacht hun gezondheidstoestand. Tot dusverre is de Nederlandse wetgeving hiermee in strijd.
Artikel 7:635 lid 4 BW bepaalt namelijk dat werknemers die wegens arbeidsongeschiktheid gedurende langere periode hun arbeid niet kunnen verrichten, alleen vakantiedagen opbouwen over de laatste zes maanden van die arbeidsongeschiktheid. Feitelijk komt dat erop neer dat een werknemer die langer dan zes maanden arbeidsongeschikt is, over die langere periode geen vakantiedagen opbouwt. Daarmee wordt derhalve onderscheid gemaakt tussen arbeidsgeschikte en arbeidsongeschikte werknemers. Een verboden onderscheid, aldus het Hof.
Door de aanpassing wordt dit onderscheid opgeheven en wordt de vakantiedagenopbouw voor een arbeidsongeschikte gelijk met die van een arbeidsgeschikte. In de praktijk betekent dit dat een ziekte werknemer het volledig aantal vakantiedagen zal opbouwen gedurende de reguliere loondoorbetalingsverplichting bij ziekte.
Met de tweede aanpassing van de vakantiewetgeving, hoopt het Kabinet een stimulans te geven aan het tijdig en met regelmaat opnemen van de opgebouwde minimumvakantiedagen. Volgens het Kabinet is dit in het belang van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers en dient dit daarom te worden gestimuleerd.
Kern van de wijziging is dat de vervaltermijn voor de vakantiedagen van vijf jaar vervalt en wordt vervangen door een vervaltermijn van zes maanden. Dat betekent dat niet genoten vakantiedagen zes maanden na het jaar waarin zij zijn opgebouwd vervallen.
Voor de aanpassing van deze regeling moet een onderscheid worden gemaakt in de wettelijke (minimum) en bovenwettelijke vakantiedagen. Het aantal wettelijke vakantiedagen bedraagt bij een volledige werkweek in principe 20 dagen per jaar. In de praktijk komen werkgever en werknemer vaak een aantal extra vakantiedagen overeen, de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen. De aanpassing van het Kabinet, waarmee de opgebouwde vakantiedagen na zes maanden vervallen, geldt alleen voor de wettelijke (minimum) vakantiedagen.
In de nieuwe wet wordt een uitzondering gemaakt: indien de werknemer redelijkerwijs niet in staat is om de wettelijke vakantiedagen op te nemen, geldt de vervaltermijn niet. De vraag is hierbij natuurlijk wanneer er sprake is van redelijkerwijs niet in staat zijn. Waarschijnlijk moet hier aan de situatie worden gedacht dat een werkgever het de werknemer onmogelijk maakt gedurende een bepaalde periode vakantie op te nemen of aan de situatie van de volledig arbeidsongeschikte werknemer.
Wat zijn de gevolgen van deze wijziging voor uw organisatie?
Ten eerste dient de werkgever een aanpassing te maken in haar registratiesysteem voor de opgebouwde en opgenomen vakantiedagen. Er dient een onderscheid gemaakt te worden in de registratie van de wettelijke (minimum) vakantiedagen met een vervaltermijn van zes maanden en de boven wettelijke vakantiedagen waarvoor de vervaltermijn van vijf jaar van toepassing blijft.
Ten tweede dient de werknemer bij het opnemen van zijn vakantiedagen aan te geven uit welk ‘potje’ deze vakantiedagen moeten komen. Tot heden geldt dat de oudste vakantiedagen als eerste dienen te worden afgeboekt. Door de aanpassing zal de werknemer echter eerst zijn wettelijke vakantiedagen willen afboeken alvorens de bovenwettelijke vakantiedagen aan te spreken. Hiervoor geldt immers de langere vervaltermijn van vijf jaar.
Al met al een tweetal wetswijzigingen die nopen tot een aanpassing van uw verlofadministratie.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.