Gepubliceerd op: 21 juni 2017

Voorkom boetes, pas het contract met de arbodienst nu aan

In de nieuwe Arbowet die vanaf 1 juli 2017 geldt, komt nog meer aandacht voor preventie én werknemers krijgen meer inspraak. De wijziging heeft gevolgen voor de overeenkomst met de arbodienst of de bedrijfsarts. Werkgevers moeten die aanpassen. Wat verandert er in de Arbowet?

De nieuwe Arbowet en de arbodienst

De arbodienst krijgt een belangrijke regierol in de nieuwe Arbowet. Het doel van deze nieuwe wet is om zoveel mogelijk beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten te voorkomen. Daarbij staat het verhogen van de inzetbaarheid van alle werknemers centraal. Het beste resultaat bij werknemers wordt bereikt door de focus op preventie te leggen.

Spreekuur bedrijfsarts verplicht

Werknemers moeten uit eigen beweging bij een bedrijfsarts langs kunnen gaan. Dit kan via een ‘arbeidsomstandighedenspreekuur’. Veel werkgevers bieden al een spreekuur aan. Maar met deze wijziging wordt toegang tot zo’n spreekuur een plicht voor de werkgever en tegelijkertijd een recht van de werknemers. Zo kunnen klachten van werknemers tijdig worden gesignaleerd en kan uitval beter worden voorkomen.

Instemmingsrecht OR

Om werknemers meer inspraak te geven bij de afspraken met de arbodienst, krijgt de ondernemingsraad (OR) een instemmingsrecht. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op de keuze van de arbodienst of bedrijfsarts.

Rol bedrijfsarts

De bedrijfsarts moet toegang krijgen tot elke werkplek. Dit helpt hem in het goed uit kunnen voeren van zijn taken. Ook moet de bedrijfsarts advies geven bij ziekteverzuimbegeleiding.

Indien werknemers twijfelen over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, kunnen zij een second opinion aanvragen bij een andere, onafhankelijke, bedrijfsarts. Uiteindelijk wordt de verdere begeleiding gezamenlijk bepaald door de bedrijfsarts, de werknemer en de werkgever.

Wijzigingen in het basiscontract

De nieuwe Arbowet stelt een aantal eisen aan het basiscontract met de arbodienst of bedrijfsarts. De volgende onderwerpen moeten in ieder geval worden geregeld:

  1. Op welke manier de arbodienstverleners de voor de werkgever verplichte taken uitvoeren;
  2. Dat de bedrijfsarts iedere werkplek kan bezoeken;
  3. Op welke manier de samenwerking en toegang tot de bedrijfsarts, de preventiemedewerkers en OR is geregeld;
  4. Dat de bedrijfsarts in principe het verzoek om een second opinion honoreert;
  5. Hoe de klachtenprocedures werken;
  6. Dat de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen;
  7. Dat de bedrijfsarts beroepsziekten meldt aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Overgangsregeling en boete

Alle contracten die op of na 1 juli 2017 worden gesloten met de arbodienst of bedrijfsarts, moeten voldoen aan bovenstaande wettelijke vereisten.

Voor lopende contracten die nog niet aan de nieuwe Arbowet voldoen, geldt een overgangsregeling. Werkgevers krijgen één jaar de tijd om contracten die vóór 1 juli 2017 zijn gesloten aan te passen. Dit betekent dat alle contracten op 1 juli 2018 moeten voldoen aan de nieuwe Arbowet. Indien een werkgever zich hier niet aan houdt, loopt hij het risico een boete te krijgen.

Heeft u vragen over uw contract met uw arbodienst, dan kunt u deze uiteraard voorleggen aan één van onze advocaten.

Myrddin van Westendorp
Myrddin van Westendorp

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.