Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Voorgenomen wijzigingen in het arbeidsrecht

Auteur: Fruytier Lawyers in Business - 17 december 2012
‘Bruggen slaan’. Dat is de titel van het Regeerakkoord (van 29 oktober 2012) waarmee het kabinet van PvdA en VVD vier jaar wilde gaan regeren. Maar de inkt was nog niet droog, of het verzet tegen de nivelleringsplannen via de inkomensafhankelijke zorgpremie begon. De leden van premier Rutte’s VVD eisten een fundamentele verandering van het Regeerakkoord. Om zijn kabinet te redden, ging Rutte het overleg aan met de PvdA. Op maandagavond 12 november 2012 heeft dat tot nieuwe maatregelen geleid, onder andere met betrekking tot het arbeidsrecht.
Ontslag niet meer via de kantonrechter
Het ontslagrecht gaat compleet op de schop en de Werkloosheidswet (WW) wordt aangepast, met een kortere en lagere uitkering. Werknemers worden niet helemaal vogelvrij, want de preventieve ontslagtoets blijft bestaan. Nieuw is dat deze nu verplicht loopt via de Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen (UWV), waar de werkgever verplicht een adviesaanvraag moet indienen. Werkgevers kunnen niet meer naar de kantonrechter stappen voor een ontslag. Het UWV moet ‘het overgrote deel van de aanvragen’ binnen vier weken afhandelen (nu is dit nog zes weken).
Er is een mogelijkheid om de preventieve UWV-toets te laten vervallen. Dit kan alleen als in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) een vergelijkbare procedure is opgenomen die net zo snel en zorgvuldig is.

Bij bedrijfseconomische motieven
Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen blijft het UWV dezelfde toetsingscriteria hanteren als tot nu toe. Werkgevers zullen dan wel een transitiebudget moeten betalen, tenzij het ontslag is ingegeven door de slechte financiële situatie van de werkgever en de werkgever failliet zal gaan als hij aan die verplichting moet voldoen. In de cao mag overigens ook worden afgeweken van het afspiegelingsbeginsel, dat bepaalt dat ontslagen evenwichtig moeten worden gespreid over de verschillende leeftijdsgroepen.

Toch naar de rechter
De werkgever kan nog wel naar de rechter als hij iemand wil ontslaan terwijl dit in strijd is met het opzegverbod, of een tijdelijk contract wil ontbinden terwijl de arbeidsovereenkomst dit niet toelaat.
Ook een ontslagen werknemer kan nog naar de rechter stappen. De rechter zal het UWV-advies zwaar laten wegen. De toetsingscriteria voor de rechter worden identiek aan de criteria die het UWV toepast voor een werkgever. Als de rechter een ontslag onterecht vindt of vindt dat deze in hoofdzaak aan de werkgever te wijten valt, kan hij een vergoeding toekennen. Als de werkgever is afgeweken van een negatief ontslagadvies van het UWV, kan de rechter het ontslag ook ongedaan maken.

Ontslagvergoeding en transitiebudget
Allereerst geldt bij ontslag de bestaande wettelijke opzegtermijn van één tot vier maanden, afhankelijk van de duur van het dienstverband. Daarnaast moet de werkgever bij onvrijwillig ontslag (of het niet verlengen van een tijdelijk contract van minstens een jaar) een vergoeding betalen voor scholing in de vorm van een transitiebudget. De omvang van dit budget bedraagt een kwart maandsalaris per dienstjaar met een maximum van vier maandsalarissen.
Als de rechter een ontslagvergoeding toekent, bedraagt deze voortaan een half maandsalaris per dienstjaar, met een maximum van 75.000 euro. Er is geen mogelijkheid tot hoger beroep.
Daarnaast moet de werkgever bij onvrijwillig ontslag (of het niet verlengen van een tijdelijk contract van minstens een jaar) een vergoeding betalen voor scholing in de vorm van een transitiebudget. De omvang van dit budget bedraagt een kwart maandsalaris per dienstjaar met een maximum van vier maandsalarissen.

Minder en korter WW
De duur van de WW-uitkering gaat terug van maximaal drie jaar naar maximaal 24 maanden. De uitkering blijft de eerste 12 maanden gerelateerd aan het laatstverdiende loon. Maar de volgende 12 maanden gaat de uitkering in de meeste gevallen fors omlaag, omdat die dan wordt gebaseerd op het wettelijk minimumloon.
In de eerste tien jaar bouwen werknemers per gewerkt jaar één maand WW-recht op, daarna een halve maand per gewerkt jaar. Het al opgebouwde arbeidsverleden van vóór 2014 telt voor de nieuwe WW mee. De jaren vóór 2014 blijven tellen voor 1 jaar.

Voor 55-plussers die ontslagen worden gaat de inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) gelden, zonder partner- of vermogenstoets en met sollicitatieplicht. De bestaande IOAW vervalt. Werkgevers hebben financieel voordeel door deze hervorming van het ontslagrecht, maar gaan meer WW-premie betalen. Het kabinet gaat onderzoeken of het mogelijk is de WW-premie voor werkgevers te verlagen.

Flexwerk 
Het kabinet neemt maatregelen om te voorkomen dat flexibele contracten als een goedkoop alternatief voor vaste werknemers worden gebruikt. Samen met sociale partners gaat het kabinet de wettelijke bescherming voor verschillende vormen van flexibel werken verbeteren. Daarbij worden ook ketenregelingen en concurrentiebedingen meegenomen.
De rijksoverheid zal het goede voorbeeld geven door aan de onderkant van de arbeidsmarkt schoonmakers en cateringmedewerkers weer in dienst te nemen. Het kabinet gaat met de vakbonden overleggen om hiervoor de laagste loonschalen open te stellen.
Verplicht 5 procent arbeidsgehandicapten
Er komt een quotumregeling voor het in dienst nemen/hebben van ten minste 5 procent arbeidsgehandicapten. Het quotum geldt voor werkgevers van minstens 25 werknemers en wordt vanaf 1 januari 2015 in zes jaar ingevoerd. Wanneer een bedrijf niet aan het quotum voldoet, volgt een boete van 5.000 euro per werkplaats voor een arbeidsgehandicapte.
De Wet Werken naar Vermogen gaat definitief niet door en wordt vervangen door een nieuwe Participatiewet, in te voeren op 1 januari 2014. In de Participatiewet wordt de herbeoordeling voor jongeren met een Wajong-uitkering geschrapt; hun uitkering gaat ook niet omlaag.
Verhoging AOW- en pensioenleeftijd
De AOW-leeftijd gaat geleidelijk omhoog tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en wordt vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Er komt een overbruggingsregeling voor mensen die per 1 januari 2013 deelnemen aan een VUT- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW. De regeling geldt voor deelnemers met een inkomen tot 150 procent van het wettelijk minimumloon en kent een partner- en vermogenstoets (exclusief eigen woning en pensioenvermogen). Mocht invoering per 1 januari 2013 op praktische bezwaren stuiten, dan krijgt de regeling terugwerkende kracht tot die datum. Met de pensioenfondsen wordt de mogelijkheid besproken om de pensioenuitkering naar voren te halen, bij wijze van overbrugging.
Er komt een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een laag inkomen. Hiermee kan een werknemer die doorwerkt sparen om de financiële gevolgen van de stijging van de AOW-leeftijd vanaf 2013 op te vangen. Wanneer in 2021 de AOW-leeftijd 67 is, kunnen doorwerkers tot 65,5 jaar gemiddeld anderhalf jaar eerder met pensioen zonder er financieel op achteruit te gaan. De doorwerkbonus geldt voor werknemers met een inkomen vanaf 90 procent van het wettelijk minimumloon, is maximaal van 100 tot 120 procent en stopt bij een inkomen van 175 procent van het wettelijk minimumloon.
De partnertoeslag voor AOW-gerechtigden wordt vanaf 1 juli 2014 ingeperkt. AOW-gerechtigden die samen met hun partner (die nog niet AOW gerechtigd is) een totaalinkomen hebben van meer dan 50.000 euro (exclusief AOW) ontvangen niet langer de partnertoeslag. Fiscaal aantrekkelijk sparen voor het pensioen blijft mogelijk, maar de mogelijke opbouw per jaar gaat omlaag. Met een inkomen boven 100.000 euro (drie keer modaal) kan niet langer fiscaal gunstig pensioen worden opgebouwd.
Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Opzeggen managementovereenkomst, ondanks opzegtermijn toch schadevergoeding?!

Als een managementovereenkomst volgens de regels is opgezegd kan dat nog steeds tot een forse schadevergoeding leiden voor de af geserveerde manager of vennoot. Zelfs ...

Lees verder

Ontslag kinderopvang: wijzigingen in het arbeidsrecht

Laatste update: 22-12-2014 Daar waar de managers en bestuurders van de kinderopvang zich primair willen bezighouden met de kinderen en hen een fijne dag in ...

Lees verder

Schending geheimhouding? Ontslag op staande voet!

Hoe ernstig moet een werknemer zich misdragen voordat een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is? Die lat ligt best hoog, want mede omdat een werknemer ...

Lees verder

Wijzigingen arbeidsrecht versneld ingevoerd

Wijzigingen arbeidsrecht versneld ingevoerd De wijzigingen in het arbeidsrecht zullen versneld worden doorgevoerd, zo blijkt uit de brief (en in het bijzonder bijlage 2) van ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media