De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 17 december 2012

Hyperlink conflicten

Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen van Europa wordt gestreden over de vraag of hyperlinken een inbreuk kan vormen op het auteursrecht.

Hyperlinken is het plaatsen van een verwijzing op bijvoorbeeld een website naar een andere bron, die door de bezoeker kan worden geraadpleegd. Vooral uitgevers van kranten en andere auteursrechthebbende organisaties verzetten zich tegen dergelijke links.
Zweden: journalisten willen vergoeding 
De Zweedse Hoge Raad heeft zich over een geschil gebogen waarbij Zweedse journalisten zich beklaagden over het feit dat de Zweedse zoekmachine Retriever koppelingen naar hun werk plaatste, terwijl de journalisten daarvoor geen vergoeding kregen. Volgens Retriever faciliteert zij slechts doorverwijzingen, hetgeen niet kan worden gezien als een mededeling c.q. openbaring aan het publiek.
De Zweedse Hoge Raad heeft besloten om het hoogste Europese rechtscollege, het Hof van Justitie, een viertal vragen voor te leggen om hier duidelijkheid over te verkrijgen.
Kort gezegd gaat het hierbij om de volgende vragen:
  1. Is sprake van mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, wanneer iemand anders dan de houder van het auteursrecht op een bepaald werk, op zijn website een aanklikbare link plaatst naar het werk?
  2. Is het voor het antwoord op de eerste vraag relevant of het werk waarnaar de link verwijst, is geplaatst op een website op het internet waartoe iedereen zonder beperkingen toegang heeft dan wel of de toegang op enige wijze is beperkt.
  3. Moet bij de beantwoording van de eerste vraag onderscheid worden gemaakt tussen gevallen waarin het werk, nadat de gebruiker op de link heeft geklikt, wordt getoond op een andere website, en gevallen waarin de indruk wordt gewekt dat het werk op dezelfde website staat?
  4. Kan een lidstaat een ruimere bescherming bieden aan het uitsluitende recht van auteurs door onder het begrip “mededeling aan het publiek” een groter aantal handelingen te verstaan dan die zijn genoemd in artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29?

Nederland: conflict Playboy en Geen Stijl
In Nederland is op 12 september 2012 ook een hyperlink-kwestie door de rechter beslecht. Playboy en haar uitgever Sanoma beklaagden zich over het feit dat Geen Stijl op haar website een hyperlink had geplaatst, die verwees naar een locatie op het internet waar nog niet gepubliceerde foto’s te zien waren van Britt Dekker.
Sanoma stelde dat Geen Stijl de betreffende reportage zonder toestemming van de auteursrechthebbenden via een hyperlink openbaar had gemaakt. Geen Stijl betwistte dat en verweerde zich door te stellen dat zij enkel een link had geplaatst naar een bestaande bron op het internet. Van openbaarmaking kon volgens Geen Stijl dan ook geen sprake zijn.
Bijzondere omstandigheden
Belangrijk detail in  dit geval was dat de bron waarop de foto’s zichtbaar waren, niet normaal te vinden was en slechts bij een zeer beperkt aantal mensen bekend was. Dat speelde een belandrijke rol bij de beoordeling of sprake was van openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermde werken.
De rechtbank oordeelde namelijk dat door het plaatsen van de hyperlink de gehele fotoreportage, die tot dan toe slechts door een onbeduidend aantal personen te vinden was, door Geen Stijl was ontsloten voor een nieuw publiek. Bovendien had Geen Stijl daar een winstoogmerk mee. De rechtbank oordeelde dan ook dat Geen Stijl inbreuk maakte op de auteursrechten van Sanoma door het plaatsen van hyperlinks.
Wachten op het Hof van Justitie
Anders dan in de Nederlandse procedure, is in het Zweedse geval geen sprake van verborgen bestanden. Het Hof van Justitie zal zich moeten gaan uitlaten over het wel of niet toelaatbaar zijn van hyperlinken in een meer algemene context. Het oordeel daarover zal sowieso consequenties hebben. Hyperlinken is gemeengoed op het wereldwijde web en indien wordt geoordeeld dat hyperlinken kan leiden tot auteursrechtinbreuk, staat de juridische wereld nog het nodige te wachten…
Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.