Gepubliceerd op: 20 februari 2017

Haastige spoed leidt tot meer boetes op woningmarkt

De koopgekte op de woningmarkt is weer terug van weggeweest. Met als gevolg dat kopers en verkopers nauwelijks de tijd hebben zich voldoende voor te bereiden op de belangrijke juridische en financiële consequenties bij aan- of verkoop van een woning. In de haast om de gekte op de woningmarkt te bedwingen vergeten kopers en verkopers dat er juridisch een waterdicht contract moet liggen. Dat lijkt misschien vertragend te werken, maar een boetebeding kan fors zijn en de rechter matigt die niet snel.

Boetebeding

Een van de voorwaarden die in de praktijk regelmatig tot conflicten leidt is het boetebeding in koopcontracten.

Meestal gaat het dan om een boete die de koper verschuldigd is omdat hij bijvoorbeeld niet tijdig of  niet correct een beroep doet op een financieringsvoorbehoud. Een dergelijk beroep moet onder overlegging van meerdere gemotiveerde afwijzingen van financiers en natuurlijk ook tijdig gedaan worden. Houdt de koper zich daar niet aan, dan riskeert hij uitzonderlijk hoge boetes.

Ook boetes mogelijk voor verkoper

Maar ook een verkoper van een woning kan op basis van het boetebeding hoge boetes verbeuren. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de verkoper:

  • niet op de overeengekomen leveringsdatum kan leveren, bijvoorbeeld omdat een schuldeiser er achter komt dat de woning wordt verkocht en beslag op de woning legt. Vreest u als verkoper voor een dergelijke actie, dan kan het soelaas bieden het verkoopcontract te laten registreren in het kadaster, waardoor beslag op de woning niet meer mogelijk is;
  • een woning levert die niet beantwoordt aan de koopovereenkomst of ernstige verborgen gebreken blijkt te hebben.

Wanneer kan een boete opgeëist worden?

Als de koper of de verkoper na een ingebrekestelling niet alsnog binnen de gestelde termijn (meestal 8 dagen) alsnog aan hun verplichtingen voldoen, kan de andere partij:

  • de overeenkomst ontbinden en een boete (van meestal 10% van de koopprijs) vorderen, ofwel
  • nakoming verlangen van de andere partij en een dagboete vorderen van (meestal) drie promille van de koopprijs.

Deze boetes kunnen zeer hoog oplopen en het is zeker niet eenvoudig om de rechter er toe te bewegen de boetes te matigen. De rechter zal zich in beginsel terughoudend moeten opstellen bij het gebruik van zijn matigingsbevoegdheid. Als u zich in een dergelijk positie bevindt, is het van belang dat uw dossier op orde is en de belangrijkste argumenten voor matiging, zoals in de rechtspraktijk plegen te worden aanvaard, onderbouwd aanvoert. Het feit dat u in ernstige financiële problemen dreigt te komen, is op zichzelf genomen nog geen reden voor de rechter om tot matiging over te gaan.

Voorkomen is beter dan genezen

Beter is het natuurlijk alle mogelijkheden aan te grijpen om te bedingen dat het koopcontact zodanig wordt opgesteld dat u minder financiële risico’s loopt. Afhankelijk van uw situatie zijn daar uiteenlopende mogelijkheden voor. U kunt bijvoorbeeld de boete maximeren, ofwel het contract zodanig laten aanpassen dat u minder risico’s loopt dat u uw verplichtingen niet na kan komen.

Zorg in ieder geval dat u tijdig voor de (ver)koop de tijd heeft een concept contract te bestuderen, zodat u bij twijfels juridisch advies kunt inwinnen. Uiteraard kijken de advocaten van Fruytier Lawyers in Business graag met u mee bij een (voorlopig) koopcontract.

 

Noël Ellens
Noël Ellens

Artikelen door Noël Ellens

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.