De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 12 maart 2013

Geen limitering ontslagvergoeding

Op basis van een door het kabinet ingediend wetsvoorstel, informeerden wij u in december over het voornemen om de ontslagvergoeding voor werknemers te limiteren tot 75.000 euro. Op 15 februari jl. heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer echter voorgesteld het wetsvoorstel in te trekken.

Door dit besluit wordt er dus geen maximum gesteld aan de te betalen ontslagvergoedingen aan werknemers. Vooralsnog blijft dit dus afhankelijk van de hoogte van het salaris en de duur van het dienstverband. En daarnaast uiteraard van de onderhandelingstechnieken van de werkgever.

Ontslag bij 65 jaar
In veel (standaard) arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd staat dat het dienstverband van rechtswege eindigt op het moment dat de werknemer 65 jaar wordt. Daarmee zijn dit feitelijk arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geworden.

Deze bepaling hing samen met de AOW-gerechtigde leeftijd die – tot voor kort – was vastgesteld op 65 jaar. Ondertussen heeft het kabinet besloten de AOW-leeftijd langzaam op te rekken tot 67 jaar. De vraag is echter of het oprekken van deze AOW-leeftijd automatisch gevolgen heeft voor de einddatum die werkgever en werknemer in de arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen. Ook de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid boog zich over de materie.

In strijd met Wet gelijke behandeling 
Op 12 februari 2013 stelde de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer dat een dergelijk leeftijdsgebonden bepaling nietig is, zelfs als deze bepaling is opgenomen in een door vakbondsorganisaties goedgekeurde cao. Door de verhoging van de AOW-leeftijd is een bepaling waarbij partijen overeenkwamen dat de arbeidsovereenkomst zou eindigen bij het bereiken van de 65e jarige leeftijd, in strijd met de Wet gelijke behandeling.

Een ontslagen werknemer van 65 jaar kan binnen twee maanden na het ontslag de nietigheid van de bepaling in de arbeidsovereenkomst of cao inroepen. De werknemer moet de werkgever oproepen het salaris te blijven voldoen tot het moment dat de werknemer de wettelijke AOW-leeftijd heeft bereikt. Als de werkgever dit weigert, kan de werknemer binnen zes maanden na het ontslag een loonvordering instellen bij de rechter.

Volgens de staatssecretaris is er momenteel in 39 cao’s een nietige bepaling opgenomen. De bij de cao betrokken partijen dienen zelf zorg te dragen dat de cao in lijn is met de geldende wetgeving en dienovereenkomstig wordt aangepast.

Wij adviseren om in arbeidsovereenkomsten op te nemen dat deze zal eindigen op de dag dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Omdat hierbij geen expliciete leeftijd wordt vermeld, dient op het moment zelf gekeken te worden naar de dan geldende AOW-leeftijd.

Hoe lang ben je werkloos?  
Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met een van zijn werknemers met toestemming van het UWV opzegt, kan de werknemer het ontslag laten toetsen op redelijkheid in een zogeheten ‘kennelijk onredelijk opzeggingsprocedure’. In deze procedure onderzoekt de rechter of de gegeven opzegging volgens de regels is verlopen en of alle omstandigheden meewegend de opzegging redelijk was. Als dit niet het geval is, kan de rechter alsnog een vergoeding toekennen, ofwel een schadevergoeding in verband met het ontslag. Er moet dus worden vastgesteld of en zo ja welke schade de werknemer door de opzegging heeft geleden.

Met het oog op rechtszekerheid en gelijkheid is het wenselijk dat rechtbanken dezelfde methode hanteren om de geleden schade vast te stellen. Tot op heden was dit niet het geval waardoor de toegekende schadevergoedingen per rechtbank uiteenliepen. Dit is niet alleen onwenselijk voor werknemers, ook werkgevers konden hun ‘risico’ daardoor niet vaststellen alvorens tot een opzegging over te gaan.

Nieuwe methode brengt schade in kaart  
Het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam ontwikkelde daarom een nieuwe berekeningsmethode om de geleden schade veroorzaakt door ontslag vast te stellen (www.hoelangwerkloos.nl). Aan de hand van een aantal vragen wordt het gemiddeld aantal dagen berekend dat de werknemer werkloos zal zijn alsmede de kans dat de werknemer een nieuwe baan zal vinden.

In recente uitspraken hebben rechtbanken gebruik gemaakt van deze berekeningsmethode om de schade bij een kennelijk onredelijk opzegging vast te stellen. Wel moet eerst worden vastgesteld of er sprake is van een kennelijk onredelijk opzegging. Alleen dan kan de rechter middels de ‘hoelangwerkloos’-methode de schade van de werknemer vaststellen.

Houvast
De methode geeft werknemer én werkgever enige zekerheid en houvast bij het berekenen van mogelijke risico’s bij opzeggingen met toestemming van het UWV en kennelijk onredelijk opzeggingsprocedures. Omdat de berekeningsmethode pas recentelijk is ontwikkeld, is het echter nog even afwachten of alle rechtbanken de methode gaan gebruiken.

Myrddin van Westendorp
Myrddin van Westendorp

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.