De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 12 maart 2013

De zorgplicht van de bank bij het opzeggen van kredietovereenkomsten

Sinds de economische crisis is het voor veel midden- en kleinbedrijven lastig om krediet te krijgen van banken. Het komt ook steeds vaker voor dat banken kredieten opzeggen zodra een onderneming in slecht weer terecht komt. Mag dit zomaar en wat kan de ondernemer hieraan doen?

Uitgangspunt bij de opzegging van een kredietovereenkomst is dat de bank een maatschappelijke functie en een bijzondere zorgplicht jegens haar cliënten heeft. Hoe ver deze zorgplicht reikt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het Hof Den Haag heeft in haar arrest van 25 oktober 2012 ten aanzien van de mogelijkheid om over te gaan tot opzegging van het krediet door een bank geoordeeld dat:

“gebruikmaking van de (contractuele) bevoegdheid om een bestaande (krediet)relatie op te zeggen slechts tot een rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst(en) leidt, indien een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging bestaat en ten minste is voldaan aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit”  (LJN: BY1323). 

In de Aarding-casus heeft het Hof te Arnhem een aantal factoren opgesomd voor de vraag of de bank rechtsgeldig mocht overgaan tot het opzeggen van krediet, waaronder:

–          de kans dat de onderneming zal overleven
–          de mate waarin de kredietnemer jegens de bank is tekortgeschoten
–          de wijze van besluitvorming van de bank voorafgaand aan de opzegging van het krediet
–          de wijze waarop de bank overleg heeft gevoerd met de kredietnemer
–          of en in welke mate de bank de kredietnemer van te voren heeft gewaarschuwd.

Uit de rechtspraak volgt dat het opzeggen van krediet door de bank niet zonder meer geoorloofd is. Indien de bank bij het opzeggen van de kredietovereenkomst haar zorgplicht heeft verzaakt, dan kan zij aansprakelijk worden gesteld wegens het tekortschieten dan wel onrechtmatig handelen jegens de klant.

Weinig alternatieven
Aan bovenvermelde opsomming zou een rechter tegenwoordig wellicht nog kunnen toevoegen: “heeft de onderneming voldoende reële mogelijkheden om de kredieten bij een andere bank onder te brengen?”. Immers, nu inmiddels drie van de vier systeembanken in Nederland in staatshanden zijn of aan het infuus liggen is er mede als gevolg van Brusselse regels nog nauwelijks sprake van gezonde concurrentie. Bovendien hebben de banken hun handen meer dan vol om aan de verveelvoudiging van de vermogenseisen als gevolg van Basel III te voldoen. Het accepteren van aanvragen van bedrijven waaraan (door het opzeggen van de vorige bank) minimaal een smetje rust, zal veelal niet passen in het streven naar een sterker eigen vermogen.

Heeft uw bank u inmiddels ook laten weten dat men overweegt uw krediet op te zeggen en wilt u weten of en wat u hier in uw situatie tegen kunt doen, neem contact met ons op.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.