Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

De jaarrekening: het ondergeschoven kindje

Auteur: Marcel Fruytier - 05 november 2013

Ondanks dat het niet voldoen aan de wettelijke regels rondom de jaarrekening op meerdere manieren kan leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van een vennootschap, blijkt het stuk door veel ondernemers nog te worden gezien als het ondergeschoven kindje. Dat is de reden waarom in deze bijdrage nogmaals de belangrijkste zaken rondom de jaarrekening kort op een rijtje worden gezet.

Opmaken
Iedere BV is verplicht om jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar haar jaarrekening op te maken. Wanneer er bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, kan deze termijn eenmalig met zes maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders worden verlengd.Het opmaken van de jaarrekening gebeurt door het bestuur van de vennootschap. Hierbij geldt dat de jaarrekening volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht geeft, dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat. Alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en liquiditeit van de rechtspersoon.

Vaststellen en deponeren
Binnen twee maanden na het daadwerkelijk opmaken van de jaarrekening zal vaststelling hiervan moeten plaatsvinden. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast. Voor zover er geen sprake is van een ‘kleine’ ondernemer, wordt een accountantsverklaring opgesteld die deel uitmaakt van de vast te stellen jaarrekening. Vervolgens wordt binnen acht dagen de jaarrekening openbaar gemaakt, door deponering in het handelsregister.

Mogelijke gevolgen niet-deponeren
Wanneer de ondernemer niet of niet op de juiste wijze voldoet aan de plicht tot het (tijdig) deponeren van de jaarrekening, loopt de ondernemer in meerdere opzichten grote risico’s. In de eerste plaats is het niet tijdig openbaar maken van de jaarrekening (binnen 13 maanden na einde boekjaar) een economisch delict waarop een maximale boete is gesteld van € 19.000,-. In de tweede plaats wordt in geval van faillissement van de vennootschap vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling van het bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor de tekorten in het faillissement ligt om die reden op de loer. Slechts een onbelangrijk verzuim (zoals een misverstand waardoor de jaarrekening enkele dagen te laat werd gedeponeerd) wordt onder omstandigheden niet in aanmerking genomen, zo oordeelde de Hoge Raad recent.

Persoonlijke aansprakelijkheid
Ook als de jaarrekening wel is gedeponeerd, is de ondernemer nog niet automatisch vrijgepleit van aansprakelijkheid. Wanneer de jaarrekening namelijk een misleidende voorstelling van de (financiële) toestand van de vennootschap geeft, zal opnieuw aansprakelijkheid voor de bestuurder van de vennootschap kunnen ontstaan. De bestuurder kan hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade als hij niet kan bewijzen dat de misleiding niet aan hem is te wijten. Daarnaast kan de bestuurder van een vennootschap strafrechtelijk vervolgd worden, wanneer door hem een onware jaarrekening wordt gedeponeerd.

Conclusie
Bovenstaande maakt duidelijk dat over de jaarrekening niet te lichtzinnig mag worden gedacht. Het op tijd deponeren en het voldoen aan de wettelijk gestelde eisen zal de bestuurder van een vennootschap veel zorgen kunnen besparen. Voor uw vragen over aansprakelijkheid in relatie tot de jaarrekening, kunt u contact opnemen met Fruytier Lawyers in Business.

Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Faillissement als ondernemer? 5 jaar bestuursverbod mogelijk

Binnenkort hangt elke bestuurder van een rechtspersoon een bestuursverbod van maximaal vijf jaar boven het hoofd. Op dit moment ligt de Wet civielrechtelijk bestuursverbod, die ...

Lees verder

Bestuurder aansprakelijk voor laten lopen grote kans

Een bestuurder die een ‘corporate opportunity’ laat liggen, kan aansprakelijk zijn voor de schade die zijn vennootschap daardoor lijdt. Onlangs werd een bestuurder hiervoor op ...

Lees verder

3D Printen Nederland: Pas uw algemene voorwaarden aan

Staan de mogelijkheden en risico’s van 3D printen al in uw algemene voorwaarden? En is uw aansprakelijkheidsverzekering er al op afgestemd? Nu het kinderlijk eenvoudig ...

Lees verder

Zorgplicht kan soelaas bieden bij Deutsche Bank

Titel: Zorgplicht kan soelaas bieden bij Deutsche Bank Krant: Dagelijkse Standaard Datum: 15 April 2013

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media