Gepubliceerd op: 14 oktober 2016

De cel in voor het besturen van een onderneming. Kan dat?

Ja, dat kan. Wanneer sprake is van een persoonlijk ernstig verwijt aan het adres van een bestuurder én van zeer ernstige verwijtbare gedragingen, die door of namens een onderneming plaatsvinden, kan lijfsdwang worden ingezet tegen bestuurders.

Huis van Bewaring

Lijfsdwang is een middel om een weigerachtige partij (bijvoorbeeld een bestuurder) op te sluiten in het Huis van Bewaring totdat aan een veroordeling, zoals het voldoen aan een vonnis, is voldaan. Als in eerdere procedures al dwangsommen werden opgelegd, maar er wordt nog steeds niet voldaan aan een veroordeling, kan lijfsdwang worden toegepast. Het middel geldt wel als ‘ultimum remedium’, dus als laatste redmiddel wanneer er echt geen andere opties meer zijn om te zorgen dat aan een veroordeling wordt voldaan.

Buma en Sena tegen Fresh FM

Minder voor de hand ligt het dat lijfsdwang ook wordt opgelegd aan een niet-bestuurder, maar toch is dat in principe mogelijk. Dat blijkt uit de gang van zaken in een slepend geschil tussen Buma en Sena (collectieve beheersorganisatie die de belangen en inkomsten voor muzikanten behartigen) en radiozender Fresh FM.

Niet betalen is vorm van inbreuk

SCOEZH is exploitant van Fresh FM. Al meer dan 10 jaar zijn SCOEZH en Buma en Sena verwikkeld in procedures rond de betaling van licentievergoedingen. De heer W. was bestuurder van SCOEZH.
Herhaaldelijk is in verschillende procedures uitgemaakt, dat SCOEZH en de heer W. inbreuk maken op de auteurs- en naburige rechten van diverse partijen door muziek te openbaren zonder de daarvoor verschuldigde vergoedingen te betalen. Desondanks is er geen of onvoldoende gehoor gegeven aan de vonnissen, zijn facturen niet betaald en tussen partijen gemaakte afspraken niet nagekomen. Daarop zijn Buma en Sena weer naar de rechter gestapt.

Dwangsom met lijfsdwang

Het geschil liep zo hoog op dat de Voorzieningenrechter in Amsterdam zowel SCOEZH als de heer W. op 24 mei 2016 veroordeelde wegens inbreuk en wel op straffe van een dwangsom per overtreding. Bij de veroordeling van de heer W. werd bepaald dat hij bij niet voldoening aan het vonnis ook kon worden gegijzeld (lijfsdwang) voor één dag per muziekwerk voor maximaal 10 dagen per maand. Een zeer ingrijpende veroordeling, temeer daar de heer W. sinds de datum van het vonnis officieel niet meer de functie van bestuurder van SCOEZH vervult. Die had hij namelijk neergelegd.

Ernstige persoonlijke verwijten

De heer W. gaat in hoger beroep en het Gerechtshof oordeelt, dat het neerleggen van de bestuursfunctie niet meebrengt dat de heer W. geen ernstige persoonlijke verwijten kunnen worden gemaakt. Het Hof weegt daarin mee, dat de heer W. nog steeds bepaalt welke muziek er wordt gedraaid, dat hij SCOEZH vertegenwoordigt in diverse procedures, dat één van zijn bedrijven eigenaar is van de zendapparatuur, dat hij huurder is van de bedrijfsruimte waar Fresh FM is gevestigd en hij ook beschikt over de administratie van de zender.

Achter de schermen

Het Hof stelt vast dat de heer W. nog steeds het beleid van de zender bepaalt. Dat hij zijn functie neerlegde op de dag van het vonnis doet er niets aan af dat hij de controle over de onderneming heeft behouden. Aangezien de heer W. achter de schermen bepaalt wat er gebeurt, wordt hij als bestuurder van de onderneming aangemerkt. De opgelegde vorderingen wegens inbreuken en dwangsommen blijven dus in stand.

Geen ‘verhaal’ is onvoldoende voor lijfsdwang

Er is ook ‘goed nieuws’ voor de heer W. want het Hof vernietigt het eerdere vonnis voor wat betreft het onderdeel van de veroordeling tot lijfsdwang. Over de lijfsdwang merkt het Hof op dat dit middel pas aan de orde kan zijn als er echt geen enkel ander alternatief is. Dat de heer W. voor verbeurde dwangsommen geen verhaal biedt (zijn auto is onvindbaar en op zijn woonhuis rusten meerdere beslagen), is daarvoor niet voldoende.

Beleidsbepalers opgepast

Dit arrest bevestigt dat wie zich als bestuurder gedraagt, kan worden aangemerkt als feitelijk beleidsbepaler. Wie weliswaar formeel geen bestuurder is maar wel actief betrokken is bij het bepalen van het beleid van een onderneming is dus gewaarschuwd. Hij of zij kan niet alleen aansprakelijk worden gehouden voor de gedragingen, maar bijvoorbeeld ook de schulden van de onderneming. Het gaat daarbij niet alleen om oud-bestuurders, maar ook bijvoorbeeld om aandeelhouders of commissarissen die hun statutaire of wettelijk bevoegdheden te buiten gaan. Bij een eventueel faillissement kunnen schuldeisers dan ook verhaal halen bij deze feitelijk beleidsbepalers.

Bestuurszetel

Tot lijfsdwang zal het niet snel komen, maar bij overschrijding van de grenzen wordt de deur opengezet voor aanspraken en claims van derden. Waak er dus voor om niet ‘per ongeluk’ op de stoel van de bestuurder te gaan zitten.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.