De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 19 november 2012

Bedrijfsuitje? Denk aan uw zorgplicht!

De kerstperiode is in zicht en mogelijk wilt u een goed jaar afsluiten met een gezellige personeelsdag. Maar voordat u iets organiseert onder het mom van ’het kan niet gek en ruig genoeg’ willen we u graag wijzen op een recente uitspraak van de Rechtbank Utrecht tegen Randstad. In deze uitspraak is Randstad aansprakelijk gehouden voor het letsel van één van haar werknemers dat zij opliep tijdens een personeelsdagje in 2008.

Tijdens een tochtje in een speedboot op een zogeheten ‘Powerdag Techniek’ botste zij na een hoge golf met haar hoofd tegen een collega, waarna zij korte tijd bewusteloos bleef… Sindsdien heeft de werknemer pijnklachten en is zij deels arbeidsongeschikt. Randstad gaf in eerste instantie aan de schade te vergoeden, maar kwam hier later op terug omdat de personeelsdag op een zaterdag was, buiten kantoor, een puur recreatief karakter had, de werknemer vrijwillig deelnam en er ook geen beloning tegenover stond. Randstad meende om die redenen niet aansprakelijk te zijn en verwees de werknemer voor de schade naar het evenementbureau.
Personeelsdag in bedrijfsbelang

De Rechtbank Utrecht maakte korte metten met dit verweer en concludeerde dat Randstad wel degelijk aansprakelijk is voor het letsel en de schade. Zij stelde dat er voldoende relatie was tussen de personeelsdag en de te verrichten werkzaamheden, aangezien de personeelsdag het bedrijfsbelang diende. Ook het begrip ‘arbeidsplaats’ in het Burgerlijk Wetboek kan ruim worden omschreven. Hieronder valt iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt gebruikt. De Rechtbank concludeert om die reden dat de personeelsdag onder de zorgplicht van de werkgever viel overeenkomstig artikel 7: 658 BW. Dit artikel verplicht de werkgever: de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

 

Mag het ietsje minder?

Hoewel de speedboten aan de wettelijke veiligheidseisen voldeden, concludeerde de Rechtbank dat er onvoldoende veiligheidsmaatregelen waren getroffen om de werknemers te beschermen en het letsel te voorkomen. De Rechtbank was om die reden van oordeel dat Randstad had moeten afzien van het (doen) organiseren van de speedboottocht of er op had moeten toezien dat het er niet zo ruig aan toe zou gaan.

Goed werkgeverschap

Naast de zorgplicht over de werkplaats heeft Randstad ook de algemene zorgplicht van het goed werkgeverschap geschonden. De Hoge Raad bepaalde eerder dat een werkgever die voor zijn personeel een activiteit organiseert of doet organiseren waaraan een (bijzonder) risico op schade voor de deelnemende werknemers verbonden is, ook – gelet op de eisen van goed werkgeverschap- gehouden is de ter voorkoming van die schade redelijkerwijs van hem te verlangen zorg te betrachten. Het verweer van Randstad dat zij ervan uitging dat haar werknemers onder een collectieve ongevallenverzekering van het evenementenbureau zouden vallen, werd afgewezen omdat Randstad de aard en inhoud van die verzekering niet had gecontroleerd. Uit het vonnis valt af te leiden dat de polis geen enkele dekking voor de werknemers bood.

 

Onze tips:

  • Denk goed na over wat u organiseert en voor welke werknemers (wat kunnen de werknemers aan).
  • Laat u niet gek maken door een evenementenbureau, bekijk het plan goed en overleg intern of het wel veilig is.
  • Bij twijfel niet doen.
  • Houd rekening met al uw werknemers, dus altijd terug naar de eerste versnelling.
  • Verzeker uw werknemers goed. Indien het evenementenbureau een verzekering heeft, controleer de dekking goed.
  • Tot slot: loop niet weg voor uw zorgplicht.

En bedenk: uiteindelijk gaat het toch om de derde helft!

 

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.